Súkromná základna škola s materskou školou Marie Montessori

Voľné pracovné miesta:

Učiteľ/ka pre 1.stupeň ZŠ
Učiteľ/ka pre 2.stupeň ZŠ : aprobácie nemecký jazyk, slovenský jazyk, fyzika, chémia

 

Koho hľadáme?

 1. Niekoho, kto to vidí rovnako ako my:
 • vzdelávanie postavené na potrebách dieťaťa – je dôležité porozumieť dieťaťu
 • učiteľ sprevádza dieťa a poskytuje mu podnety v akejkoľvek oblasti poznania, nesústredí sa iba na „svoju“ oblasť (aprobáciu)
 • vzdelávanie nie je zamerané iba na kognitívnu oblasť, ale orientuje sa na prienik všetkých – najmä sociálnej, praktickej a kongnitívnej
 • učiteľ má byť schopný pristupovať k dieťaťu ako k rovnocennému partnerovi, primerane a rešpektujúco s ním komunikovať
 1. Aký teda učiteľ ma byť?
 • otvorený, autentický a schopný načúvať
 • zvedavý, ochotný sa učiť, pripravený odpovedať alebo hľadať s dieťaťom odpovede
 • pokorný a úctivý voči ľuďom, životu a všetkému na svete
 • schopný sebareflexie, poznania svojich kvalít, silných aj slabých  stránok
 • manažér a organizátor
 1. Čo čaká učiteľa u nás?
 • zmysluplná práca
 • príležitosť na sebarozvoj
 • podnetné prostredie 
 • podporný pracovný kolektív plný inšpirujúcich osobností
 • vysoké pracovné nasadenie Žiadosť spolu so životopisom v slovenskom jazyku zasielajte na e-mailovú adresu info@montessori.sk